Protokoll från årsmöte i Österlenrosor

 

Dag och plats: 2017-03-19 på Österlens Museum i Simrishamn

1. Mötets öppnande
Else Olsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat

2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Else Olsson

 3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Ingela Nilsson

4. Val av justerare
Till justerare valdes Margaretha Hemne och Madeleine Hellström

5. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst

6. Dagordningens godkännande
Den föreslagna dagordningen godkändes

7. Föredragning av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var utskickad med årsmöteskallelsen, publicerad på föreningens hemsida, fanns tillgänglig på mötet och ansågs därmed som föredragen

8. Föredragning av föreningens räkenskaper
Kassören föredrog föreningens räkenskaper som godkändes och lades till handlingarna

9. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse, som inte hade några anmärkningar mot föreningens räkenskaper och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, lästes upp av Gunnel Diab

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

11. Val av ordförande för en tid av 1 år
Else Olsson omvaldes som ordförande för en tid av 1 år

12. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år
Annalena Maurin och Ingvar Persson omvaldes som ledamöter för en tid av 2 år

13.  Val av 3 suppleanter för en tid av 2 år
Elisabeth Bengtsson, Lennart Söderlund och Birgitta Wennersten omvaldes som suppleanter för en tid av 2 år

14. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
Avsägelse har inkommit från Gunnel Diab
Madeleine Hellström nyvaldes och Margareta Hagstad omvaldes som revisorer för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
Ann-Mari Louisson och Arne Nilsson omvaldes som revisorsuppleanter för en tid av 1 år

16. Val av valberedning för en tid av 1 år
Boel Larsson och Ingvar Persson (vald till sammankallande) omvaldes till valberedning för en tid av 1 år

17. Fastställande av medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes oförändrat till 100 kr

18. Frågan om mötesprotokollets tillgänglighet
Mötet beslutade att mötesprotokollet efter justering skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida och hos sekreteraren

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom på mötet

20. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat

 

 

 
  Verksamhetsberättelse 
  Ekonomisk redovisning 


Till startsidan