Föreningen | Stadgar
 

 

§1 Föreningens syfte är att:
Dokumentera, informera och sprida kunskap om Österlens kulturhistoriska rosor.

§2 Medlem i föreningen blir varje person, som till föreningen årligen erlägger den vid årsmötet bestämda avgiften. Till hedersledamot kan föreningen på årsmötet efter styrelsens förslag kalla synnerligen förtjänta personer inom föreningens verksamhetsområde.

§3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande jämte 4 ordinarie ledamöter och minst 2 ersättare utsedda av årsmötet. Styrelsens förtroendevalda ledamöter väljs för en tid av två år, hälften varje år. Ordföranden väljs för en tid av ett år.

§4 Styrelsen utser vice ordförande, arbetsutskott samt firmatecknare.

§5 Styrelsen sammanträder så ofta som erfordras, dock minst en gång varje halvår. Styrelsen har sitt säte på Österlen.

§6 . Föreningens ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen och som minst 30 dagar före mötet kungörs med utskick till medlemmarna och på föreningens hemsida.

§7 Räkenskaperna, som avslutas för kalenderår, skall vara färdiga och för revisorerna tillgängliga senast den 31 januari nästföljande år. Granskningen skall vara avslutad före 15 mars.

§8 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b. Utseende av två protokolljusterare.
c. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående verksamhetsår samt fråga om ansvarsfrihet för
    styrelsen.
d. Val av ordförande för föreningen.
e. Val av styrelseledamöter och ersättare.
f. Val av två revisorer och ersättare.
g. Utseende av valberedning.
h. Fastställande av medlemsavgiften.
i. Eventuellt styrelseförslag till inväljande av hedersledamöter.
j. Fråga om ändring av stadgarna, om sådant förslag i behörig ordning väckts.
k. Andra förslag, som framställts av styrelsen eller skriftligen lämnats till denna för maj månads utgång.

§9 Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen lämnas till styrelsen före maj månads utgång. Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten eller ordinarie årsmöte följt tidigast en månad senare av extra årsmöte och då minst 2/3 av den närvarande är ense om beslutet.

§10 Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten eller ordinarie årsmöte följt tidigast en månad senare av extra årsmöte och då minst 2/3 av den närvarande är ense om beslutet. Skulle föreningen upplösas bestämmer årsmötet hur eventuella tillgångar ska fördelas.
 

 

Copyright 2007 © Österlenrosor                                                                  Till startsidan (index)